กิจกรรม

คหกรรม….ให้การต้อนรับผู้บริหารวิทยาลัย จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

คหกรรม….ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก International College of Dongguan University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์นพพร สกุลยืนยงสุข รองคณบดีฝ่ายวางแผนรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และดร.ธนภพ โสตรโยม ผู้ช่วย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Ms.Lui Jihong และ Ms.Luo  Lijuan ผู้บริหารจาก International College of Dongguan University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประชุมเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาและพัฒนาหลักสูตร DUAL (2+2) ร่วมกัน ซึ่งจะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) อย่างเป็นทางการต่อไป เมื่อ 2 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร