กิจกรรม

ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

คหกรรมศาสตร์…ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 10-12 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วยการศึกษาดูงานการทอเสื่อบางสระเก้า ณ ศูนย์ทอเสื่อสุริยา บางสระเก้า ฟังบรรยายการผลิตอัญมณี เช่น การเผา การเจียระไน การนำพลอยมาแปรรูปออกแบบเป็นเครื่องประดับ ตลอดจนวิธีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับอัญมณี ณ ศูนย์อัญมณีสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “ทุ่งโปรงทอง”และ“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน”อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยศึกษาธรรมชาติชมพรรณไม้หลากหลายชนิด เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ โปรงแดงป่าสักดอกแดง ป่าสักดอกขาว ลำพูทะเล แสมทะเล และ ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ของชาวจีนและชาวญวณ ณ “ชุมชนริมน้ำจันทบูร”จังหวัดจันทรบุรี และศึกษาการทำสวนผลไม้ขนาดใหญ่ ณ สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์