ข่าวประกาศ

เปิดรับสมัคร ป.โท คหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัคร ป.โท คหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 สนใจดูรายละเอียด
1) กำหนดการรับสมัคร ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
2) รายละเอียดของหลักสูตร http://mhe.hec.rmutp.ac.th
*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โทร. 02 665 3888 ต่อ 5236, 5208