กิจกรรม

Road Show สงกรานต์ อัพทาวน์ มลรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา

Road Show สงกรานต์ อัพทาวน์ มลรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย  ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารคณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล  คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผศ.ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร ผศ.เชาวลิต อุปฐาก อ.นิอร ดาวเจริญพร อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต อ.ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล อ.มัลลิกา จงจิตต์ และอ.อนุสรณ์ ใจทน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยงานสงกรานต์ อัพทาวน์ มลรัฐมินนิโซตา ณ สหรัฐอเมริกา ได้เดินทางถึงและเริ่มเตรียมจัดผลงานที่จะใช้จัดแสดงในงานสงกรานต์ อัพทาวน์