กิจกรรม

กองพัฒฯ …ประชุมชี้แจงชั่วโมงทรานสคริปต์ ประจำปีการศึกษา 2561

กองพัฒฯ …ประชุมชี้แจงชั่วโมงทรานสคริปต์ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ประธานในการประชุมพร้อมด้วยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษารุ่น 61 ร่วมประชุมชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงกิจกรรมที่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ต้องเข้าร่วมและการใช้งานระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา (ระบบ AT CODE) บันทึกชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อ 26  มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์