ข่าวประกาศ

กำหนดการปฐนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561 

กำหนดการปฐนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561

12 มิถุนายน 2561 ตรวจสุขภาพ (ช่วงเช้า) เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ D-Hall ศูนย์เทเวศร์ ***แต่งกายชุดสถาบันเดิม
14 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนเวลา 07.00 น.
ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ***แต่งกายชุดสถาบันเดิม
16 – 18 มิถุนายน 2561 ค่ายปฐมนิเทศเทศนักศึกษาใหม่
ณ จังหวัดราชบุรี
21 มิถุนายน 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาพรวมมหาวิทยาลัย)
ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
25 มิถุนายน 2561 เปิดภาคเรียน 1/2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์เชาวลิต อุปฐาก (หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) 083 015 4598
หรือ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 02 665 9777 ต่อ 5212