กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ให้ความรู้ เรื่องการทำผัดไทยสูตรดั้งเดิมและม้าฮ่อ

คหกรรมศาสตร์…ให้ความรู้ เรื่องการทำผัดไทยสูตรดั้งเดิมและม้าฮ่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์สุธิดา  กิจจาวรเสถียร อาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย และอาจราย์จิราภัทร์ โอทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง “ผัดไทย & ม้าฮ่อ                  สูตรต้นตำรับโชติเวช” ให้แก่ บุคลากร ศิษย์เก่า สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส และประชาชน ในโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม” จัดโดยงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และอาจารย์ปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการอบรม เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์