กิจกรรม

จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเมียนมา

คหกรรมศาสตร์…จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเมียนมาและภริยา

             คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในดำเนินการจัดตกแต่งสถานที่ภายบริเวณในตึกไทยคู่ฟ้า ตึกสันติไมตรี และตึกภักดีบดินทร์ ในการต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเมียนมาและภริยา โอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 13 มิถุนายน 25561 ณ ทำเนียบรัฐบาล

โดยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ร่วมจัดดอกไม้ดังกล่าว