ข่าวประกาศ

รับสมัคร TCAS รอบ 5 และรับตรง รอบที่2 (ปวช.)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบ 5 และรับตรง รอบที่2 (ปวช.)

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
📍ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระบบ TCAS รอบ 5 และรับตรง รอบที่2 (ปวช.)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
1. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
3. สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (จบสายวิทย์-คณิต)

ติดตามข้อมูลได้จาก
📱Facebook : @RmutpHec.AAR
เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
5235,5236