ข่าวประกาศ

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 2 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สังกัด สาขาวิชา การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง คนงาน คุณวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2561 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม