กิจกรรม

สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 3 )

คหกรรมฯ สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2561 ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและ  เครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภนาการ  สาขาวิชาอุตสากรรมการบริการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 11 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์