กิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านอาหาร และการท่องเที่ยวเมื่อ 18 กรกฏาคม 2561  ณ อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย  ภาคโปสเตอร์ จำนวน 7 เรื่องได้แก่

  • เรื่องที่ 1 การศึกษาคลอโรฟิลล์สกัดพร้อมชงจากผักตบชาว โดย ดร.ธนภพ โสตรโยม อ.นพพร สกุลยืนยงสุข  ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย  และอ.สุมภา เทิดขวัญชัย
  • เรื่องที่ 2 ขนมครองแครง กรอบปราศจากกลูเตนจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวเหนียวดำโดยดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร
  • เรื่องที่ 3 ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากปลายข้าวไรซ์เบอรี่โดยดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร และ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
  • เรื่องที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยกึ่งสำเร็จรูปจากรำข้าว โดย อ.ดวงกมล ตั้งสถิตพร อ.ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง และดร.ธนภพ โสตรโยม
  • เรื่องที่ 5 เครื่องแขวนไทยด้วยเทคนิคการจักสานจากไม้ไฝ่ โดย ผศ.ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์
  • เรื่องที่ 6 เครื่องแขวนประยุกต์จากเซรามิกส์ โดย ผศ.ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์
  • เรื่องที่ 7 พานดอกไม้ธูปเทียนแพจากโสนหางไก่ โดย อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ และอ.สมปรารถนา สุขละ