กิจกรรม

คหกรรมฯ… รับร้องสร้างสรรค์

คหกรรมฯ… รับร้องสร้างสรรค์

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับการรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์  จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องให้เกิดความรักและสามัคคี และดำเนินกิจกรรมให้อยู่ในความเรียบร้อยปลอดภัยตามนโยบายรับน้องสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงและปลอดอบายมุขทุกประเภท

การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีควบคุม  เมื่อ 29  มิถุนายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์