กิจกรรม

ถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.2561 

ถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.2561

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหรรมศาสตร์ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.2561 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย จัดโดยงานศิลปวัฒนธรรมไทย ฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อ 24 กรกฎาคม 2561 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ในการนี้ต้นเทียนอันสวยงามดังที่เห็น ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ที่ร่วมกันประดิษฐ์และตกแต่งต้นเทียนพรรษาด้วยงานประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความสวยงามแบบไทย