กิจกรรม

ฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อย เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต

ฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อย เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพฯมหานคร การฝึกอบรมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดวิทยากรในการฝึกอบรมขนมไทย จำนวน 5 รุ่น ให้กับผู้มีรายได้น้อย  ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างความรู้และทักษะอาชีพ ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และมีความมั่นคงในชีวิต

ในการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ อาจารย์ปรัศนีย์  ทับใบแย้ม และอาจารย์บุญยนุช ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการทำปลาแห้งแตงโม ข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ วุ้นสายรุ้ง วุ้นแก้วดอกไม้ เต้าฮวยนมสด และเต้าฮวยฟรุตสลัด เมื่อ 15-17 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร