กิจกรรม

นิทรรศการสหกิจศึกษา

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าชมนิทรรศการสหกิจศึกษา ของนักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการแฟชั่น ซึ่งนักศึกษาได้จัดเป็นนิทรรศการแสดงผลงาน เผยแพร่และนำเสนอผลงานจากการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ จัดแสดงผลงานและโปสเตอร์ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ประสบการณ์ของนักศึกษา  เมื่อ 6 กันยายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์