ข่าวประกาศ

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2561 สายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2561 จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (กลุ่มอาหาร) หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กันยายน 2561 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม