กิจกรรม

รางวัลเยาวชนดีเด่น (ประกายเพชร) ด้านส่งเสริมศิลปวัฒธรรม

คหกรรมศาสตร์ … รับรางวัลเยาวชนดีเด่น (ประกายเพชร) ด้านส่งเสริมศิลปวัฒธรรม

นายพรศักดิ์ ข้อยี่แซ่ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับรางวัล เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ด้านส่งเสริมศิลปวัฒธรรม จาก นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล และเข้าชม เข้าชมบูทแสดงผลงานด้านศิลป์วัฒนธรรมดังกล่าว เมื่อ 18 สิงหาคม 2561  ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)