กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษารางวัลพระราชทาน

อาจารย์ปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นายสมศิลป์ ทองเล็ก นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับคัดเลือกและยกย่อง เป็นบุคคลที่ร่วมกิจกรรมของสถาบันและมีความประพฤติดีงาม ประจำปี 2560  จากวิทยาลัยเทคนิคพังงา เข้ารับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ 6 ตุลาคม 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ