กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษารางวัลพระราชทาน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวชุติมา เนตรสุริวงค์   ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษากลุ่มนักศึกษาพิการ (ทางการได้ยิน) ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อ 6 ตุลาคม 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ