กิจกรรม

สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คหกรรมศาสตร์…จัดสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา ของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด กับบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาต่อไป เมื่อ 25-26 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์