กิจกรรม

ผู้แทน TMB “โครงการไฟ-ฟ้า พระดาบส”

คหรรมศาสตร์…ให้การต้อนรับผู้แทน TMB “โครงการไฟ-ฟ้า พระดาบส”

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์(ป.โท) และอาจารย์ดวงกลม ตั้งสถิตพร หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้การต้อนรับคุณณัฐชัย ธีระเลิศวงค์ นักกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน และคุณเกรียงไกร กันยะ ที่ปรึกษาโครงการ Fai Fah in a Bux ธนาคารทหารไทย TMB จำกัด (มหาชน) เข้าพบเพื่อปรึกษาในการขอวิทยากร จากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดการแปรรูปอาหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพ ของชุมชนบ้านมั่งคง เขตบางบอน เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์