กิจกรรม

โครงการกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสู่โลกดิจิทัล

โครงการกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสู่โลกดิจิทัล

ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการสอนในกิจวัตรประจำวันที่ 21 และฝึกทักษะในการสอน มการสอนให้มีการบูรณาการสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทำความเข้าใจวิเคราะห์แก้ไขปัญญาหาได้

ได้รับเกียรติจากวิทยากรรองศาสตราจารย์ดร บุปผชาติทัฬหิกรณ์การบรรยายเชิงสำรวจเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมโลก” เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนและการตอบเมื่อวันที่ 5-6 พ.ย. 2561 ในแนวนอนจังหวัดนครนายก