กิจกรรม

การปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อาจารย์ปิยะธิดาสีหะวัฒนะคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารม. ราชมงคลพระนครพร้อมคณะผู้บริหารคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ น.ส. รองศาสตราจารย์จิตแพทย์โรคจิตหนูทองผู้ช่วยศาสตราจารย์โรคจิตสุขุมาลหวังวณิชพันธุ์และคุณนันท์ ธ ยาภรณ์สมิ ินันทน์คณะกรรมการตรวจประเมินในโอกาสเข้ารับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวชมพูคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ม. ราชมงคลพระนคร