กิจกรรม

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาชีพคหกรรม

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาชีพคหกรรม ประจำปี 2561

อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาชีพคหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ระดับ ปวช. และระดับปวส. เพื่อคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเป็นตัวแทน ในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม