กิจกรรม

ประชุมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประชุมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดประชุมประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงกฏระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ การประเมินขั้นและผลตอบแทน การปฏิบัติงานและกิจกรรมของคณะ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินดีมาก เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4  อาคารเรือนปัญญา