กิจกรรม

กราบขอพรปีใหม่ 2562

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้ากราบขอพรปีใหม่ 2562 จากพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และรองเจ้าคณะภาค 14 เมื่อ 2 มกราคม 2562 ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร