กิจกรรม

กิจกรรมยืนยิ้มหน้ามอ “สู่จักวาล 2018 “

กิจกรรมยืนยิ้มหน้ามอ “สู่จักวาล 2018 “

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมยืนยิ้มหน้ามอ “สู่จักรวาล 2018” โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นประธานเปิดพิธี ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพันธุกรรมพืช บูธขายของ ของนักศึกษา การประกวดร้องเพลงและการประกวดสาวงามยืนยิ้มหน้ามอ เพื่อนำความรู้ในการเรียนมาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน และเปิดโอกาศให้นักศึกษาได้แสดงออกตามความสามารถ ตามความถนัด ตลอดจนความสนใจในทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์อีกด้วย เมื่อ 20 ธันวาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร