กิจกรรม

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 D ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความยุติธรรม คุณธรรมและจริยธรรม และความเป็นไทยความภูมิใจในความเป็นไทย (Decency) และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสถาบันการศึกษามากขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเกื้อกูล ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  (Democracy) เรียนรู้การดำเนินชีวิตดูแลตนเองให้พ้นภัยจากสาร  เสพติด  (Drug-Free) เมื่อ 21-23 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และศึกษาดูงานวัดพระศรีรัตนศาสดราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพมหานคร