กิจกรรม

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรดาหลา 

โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรดาหลา จังหวัดสมุทรสงคราม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรดาหลา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อ 6 มกราคม 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรดาหลา จังหวัดสมุทรสงคราม ในหลักสูตรวอฟเฟิลรำข้าว คุ้กกี้รำข้าว โดยผศ.ดร. ชญาภัทร์  กี่อาริโย อาจารย์บุญยนุช ภู่ระหงษ์ หลักสูตรน้ำยาปลีกล้วย ซาลาเปาหัวปลีกล้วยทรงเครื่อง โดยดร.ธนภพ โสตรโยม อาจารย์นพพร สกุลยืนยงสุขและหลักสูตรการทำบรรจุภัณฑ์ โดยอาจารย์อัชชา หัทยานานนท์ อาจารย์ประพาฬพรณ์ ธีรมงคล  เพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้ พร้อมทั้งทำเป็นบริการผลิตภัณฑ์ ชุมชนถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปได้