กิจกรรม

พัฒนาบุคลากร มุ่งการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ 

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายบริหาร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน การจัดโครงการออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ออฟฟิตซินโดร (Office Syndrome) และสมาร์ทโฟนเจ้าปัญหา” ได้รับเกียรติจากคุณนุชจรี ศิริ คุณจุติพร ธรรมจารีและ คุณอาภาณัฐ ผลกมล นักกายภาพบำบัด ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ 9 มกราคม 2562 ณ อาคารเรือนปัญญา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลำพูน และเชียงใหม่