กิจกรรม

รางวัลชนะเลิศ การประกอบอาหาร ในงาน TSI เสน่ห์ไทย 4 ภาค

รางวัลชนะเลิศ การประกอบอาหาร ในงาน TSI เสน่ห์ไทย 4 ภาค

นายวีระกร รอดบุญ นางสาววัชชาภัค ทัศน์เอี่ยม และนายเที่ยงธรรม แซ่ฉิง นักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการประกอบอาหาร ในงาน TSI เสน่ห์ไทย 4 ภาค เมื่อ 24 มกราคม  2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโดยคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดยมี ผศ.เชาวลิต อุปฐาก อ.วรลักษณ์ ป้อมน้อย อ.สุธิดา กิจจาวรเสถียร อ.ลัดดาวัลย์กลิ่นมาลัย และอ.วรธร ป้อมเย็น ผู้ฝึกซ้อม