กิจกรรม

วิทยากร โครงการอนุรักษ์ขนมไทยโบราณสู่ยุค 4.0

วิทยากร โครงการอนุรักษ์ขนมไทยโบราณสู่ยุค 4.0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก และอาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นวิทยากรในโครงการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “อนุรักษ์ขนมไทยโบราณสู่ยุค 4.0” อบรมให้แก่นักเรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้พัฒนาทักษะความรู้ในวิชาชีพของตนเอง สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอโยธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา