กิจกรรม

ศึกษาดูงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ คณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน

เมื่อ 10-13 มกราคม 2562 ศึกษาดูงานวิถีชีวิตหมูบ้านชาวปกาเกอะญอ ชมงานหัตกรรมเครื่องเงินที่มีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตของชนเผ่ากะเหรี่ยง และการทอผ้าลายโบราณของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ชมแปลงสาธิตการปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยโครงการหลวง  จังหวัดลำพูน ศึกษาศิลปวัฒนธรรม วัดอุโมงค์หรือสวนพุทธธรรม ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี พร้อมกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ณ วัดพระบาทห้วยต้ม วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวง ของจังหวัดเชียงใหม่