กิจกรรม

สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี 2562 : TCAS รอบ 1 Portfolio

สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี 2562

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS รอบ 1 Portfolio และ โควตา (ปวช.ปวส) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ยอดสมัครกว่า 200 คน ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่

  1. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
  2. สาขาวิชาอาหารและโภนาการ
  3. สาขาวิชาอุตสากรรมการบริการอาหาร
  4. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทั้งนี้ ได้ความร่วมมือจากคุณฤทธิไกร กาหลง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรและ คุณณัฏฐาพร เขียวคำจีน Supervisor ฝ่ายครัวการบินในการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาอุตสากรรมการบริการอาหาร (TG) โครงการความร่วมมือบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) เมื่อ 19 มกราคม 2562  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร