กิจกรรม

แข่งแกะสลัก 14 ปี RMUTP : GOES DIGITAL GOES GREEN

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ (การแกะสลัก) ภายใต้หัวข้อ“DIGITAL & GREEN” ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษา กว่า 20,000 บาท เนื่องในวันครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่โรงเรียนคลองน้ำใสพิทยาคาร จังหวัดสระแก้ว และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด จังหวัดตาก เมื่อ 18 มกราคม 2562 ณ ห้อง R101 มงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร