กิจกรรม

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 เมษายน 2562)

♦ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


ประกาศและหลักเกณฑ์ ฯ


  1. คำแนะนำในการดำเนินการเพื่อเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
  2. เรื่อง การกำหนดสมรรถนะทางการบริหาร สำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร มทร.พระนคร
  3. เรื่อง การกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย มทร.พระนคร
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559
  5. ประกาศคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ พ.ศ. 2560
  6. หลักเกณฑ์และข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
  7. หลักเกณฑ์และข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)

ผู้บริหาร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน


 

♦พนักงานมหาวิทยาลัย


ประกาศและหลักเกณฑ์ ฯ 


  1. คำแนะนำในการดำเนินการเพื่อเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  2. เรื่อง การกำหนดสมรรถนะทางการบริหาร สำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร มทร.พระนคร 
  3. เรื่อง การกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย มทร.พระนคร
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559
  5. ประกาศคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ พ.ศ. 2560
  6. หลักเกณฑ์และข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
  7. หลักเกณฑ์และข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 

ผู้บริหาร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน


♦พนักงานราชการ 

ประกาศและหลักเกณฑ์ ฯ


  1. คำแนะนำในการประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลพิจารณาเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

สายสนับสนุน