กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน ในงาน Wandee International Culinary Competition 2019

คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน ในงาน Wandee International Culinary Competition 2019

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ 7 รางวัลจากการแข่งขันปรุ่งอาหารและแกะสลัก ระดับนานาชาติ (TOP SCORE) ในงาน “Wandee International Culinary Competition 2019” ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ครัววันดี (Wandee culinary technological college) โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลดังนี้

  • นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รับ 5 รางวัล การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ โดยมี อ.สุกัญญา จันทกุล อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ ผู้ฝึกซ้อม ได้แก่
  • รางวัลเหรียญทอง The winner Awards ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในรายการแกะสลักผักและผลไม้ Fruit and Vegetable Carving – อุดมศึกษา ประเภทบุคคล
    • รางวัลเหรียญทองลำดับที่ 1 ( ชนะเลิศ ) Gold Medal
    • รางวัลอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมดีเด่น

โดย นายสิวานันท์ ศรีทัน   นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1

  • รางวัลเหรียญทองลำดับที่ 2 ( รองชนะเลิศอันดับ 1 ) Gold Medal ในรายการแกะสลักผักและผลไม้ Fruit and Vegetable Carving – อุดมศึกษา ประเภทบุคคล

โดย นางสาวปัทมปานี ศรีสุราช

  • รางวัลเหรียญทองแดง Bronze Medal ในรายการแกะสลักผักและผลไม้ Fruit and Vegetable Carving – อุดมศึกษา ประเภทบุคคล

โดย นางสาว จิดาภา สุภามาลา

นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ รับ 2 รางวัล การแข่งขันประเภทเดี่ยวและประเภททีม  โดยมี ผ.ศ.เชาวลิต อุปฐาก ผู้ฝึกซ้อม  ได้แก่

-รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการอาหารตะวันออกผสมผสานอาหารตะวันตก ชุดฟรีสไตล์ (ประเภททีม3คน)

โดย นางสาวบุญสิตา ทับสุข นางสาววัชชาภัค ทัศน์เอี่ยมและ นางสาวจินตฬีร์ ม่วงใจรัก

– รางวัลชมเชย ในรายการอาหารเอเซียนร่วมสมัย (ประเภทบุคคล) โดย นายเที่ยงธรรม เเซ่ฉิง