กิจกรรม

จิดอาสางานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย

คหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารญมัลลิกา  จงจิตต์  ผู้ช่วยคณบดี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย เมื่อ 5 มีนาคม 2562 ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร  โดยมีงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และทีมสโมสรนักศึกษาร่วมปฏิบัติงานในพิธี