กิจกรรม

จิตอาสาพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา

จิตอาสาพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา จังหวัดเชียงใหม่

งานสโมสรและกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดย ชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาเฉลิม พระเกียรติ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มทร.พระนคร เพื่อให้นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมค่ายฯ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยกิจกรรมผ่านกะบวนการบำเพ็ญประโยชน์ รู้รักสามัคคี มีความผูกพันต่อคณะ ตอบสนองนโยบาย สถานศึกษา 3D โดยจัดกิจกรรมสร้างโรงอาหาร และปรับภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 6-11 มีนาคม 2562  ณ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่