กิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความปลอดภัย

อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.อภิญญา มานะโรจย์ หัวหน้างานบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารประชุมร่วมกับประธานสมาคมฟู้ดทรัค คลับ (ประเทศไทย) เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย ด้าน คน ครัว รถและตลาดเพื่อพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมสมาคมฟู้ดทรัคคลับ(ประเทศไทย)และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรม2 ระยะ ระยะที่ 1 วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562 และระยะที่ 2 วันที่8 และ 22 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร