กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

แสดงความยินดีกับนักศึกษา ค้วารางวัลชนะเลิศ ในงาน TSI เสน่ห์ไทย 4 ภาค

แสดงความยินดีกับนักศึกษา ค้วารางวัลชนะเลิศ ในงาน TSI เสน่ห์ไทย 4 ภาค

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน ชมโชม หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมแสดงควายินดีกับนายวีระกร รอดบุญ นางสาววัชชาภัค ทัศน์เอี่ยม และนายเที่ยงธรรม แซ่ฉิง นักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการประกอบอาหาร ในงาน TSI เสน่ห์ไทย 4 ภาค  จัดโดยคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย