กิจกรรม

โชติเวช ศุกร์กุศล ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 4

โชติเวช ศุกร์กุศล ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม“โชติเวช ศุกร์กุศล ตักบาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ ๔ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒โดยนิมนต์พระสงฆ์จาก วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รับบิณฑบาต จำนวน ๙ รูป  เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโดย งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา