กิจกรรม

Fashion V Together ครั้งที่ 8

Fashion V Together: The Student Fashion Showcase ครั้งที่ 8 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่น ในระดับอุดมศึกษา “Fashion V Together: The Student Fashion Showcase ครั้งที่ 8 ” จัดแสดง ผลงานออกแบบแฟชั่นของนักศึกษา ของ 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ ในการนี้นักศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดแสดงผลงาน โดยนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 นำเสนอภายใต้แนวคิด “Concept Design : ชุดวิวาห์” และนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 นำเสนอผลงานในแนวคิด “Concept Reflect Yourself : การบ่งบอกตัวตน ผ่านเสื้อผ้า”                   โดยมี ผศ. เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ และ อาจารย์เกชา ลาวงษา เป็นอาจารย์ผู้สอน และควบคุม เมื่อ 9 มีนาคม 2562 ณ Zell ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต