กิจกรรม

MOU สร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่น

          ลงนามความร่วมมือ ในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา “Fashion V Together the Student Fashion Showcase”

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมลงนามกับความร่วมมือ 7 มหาวิทยาลัยในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา “Fashion V Together the Student Fashion Showcase” ครั้งที่ 8 เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านการออกแบบแฟชั่น ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นนักศึกษาเป็นหลัก ได้มีส่วนร่วมในการนำผลงาน มาจัดแสดงแบบแฟชั่นโชว์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาแต่ละ มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 7 มหาวิทยาลัยในเครือข่าย ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 4.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ 5.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต