กิจกรรม

พัฒนามาตรฐานด้านครัว แก่ผู้ประกอบการฟู้ดทรัค

คหกรรมศาสตร์…จับมือกระทรวงอุตสาหกรรม สร้างมาตรฐาน SMART 4 (คน ครัว รถ ตลาด) เพื่อยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดหลักสูตรพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจฟู้ดทรัคด้านมาตรฐานครัว ให้แก่ผู้ประกอบกิจการฟู้ดทรัคมากกว่า 50 กิจการ จำนวน 2 รุ่น โดยให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อสนับสนุนนโยบายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการสร้างหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรมาตรฐานความปลอดภัยในครัวและสุขอนามัยอาหาร จำนวน 2 รุ่น  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 และหลักสูตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจเฉพาะด้าน จะจัดขึ้นในวันที่ 10 และ 22 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยระยะที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ ได่แก่หลักสูตรมาตรฐานความปลอดภัยในครัวและสุขอนามัยอาหาร ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทีมวิทยากรประกอบ ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา แพมงคล หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา หวังนิพพานโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิตอุปฐาก อาจารย์ฉัตรยา งามเลิศ อาจารย์สุธิดา กิจจาวรเสถียร อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ อาจารย์ลักษณ์ ป้อมน้อย และอาจารย์จิราภัทร โอทอง จากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ พร้อมด้วยอาจารย์ดวงกมล ตั้งสถิตพร อาจารย์ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นวิทยากร เมื่อ25-26 มีนาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นับเป็นงานบริการวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบกิจการและช่วยผลักดันธุรกิจภาคอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานและเติบโตในอนาคต