กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย

คหกรรมศาสตร์….เร่งพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน  ระดับมหาวิทยาลัย ณ ประเทศฟินแลนด์

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย โครงการอบรม“หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย”(Professional Development Training Course-University Pedagogy ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

ในการนี้อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินกับ อาจารย์ฉัตรยา งามเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ที่จบหลักสูตรการอบรม ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย ณ University of T ampere   ประเทศฟินแลนด์ รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ ให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น