กิจกรรม

ระยะที่ 2 โครงการการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการต่อยอดองค์ความรู้จากสถานประกอบการสู่กระบวนการเรียนการสอน โดยระยะที่ 2 จัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง“การสร้างความร่วมมือทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เพื่อยกระดับวิสาหกิจ” OTOP จ.พิษณุโลก และกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การพัฒนาชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านวังส้มซ่า งานศิลป์ดินไทย ปลาส้มแม่นวลจันทร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์โคกสลุต กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ตัดเย็บผ้าจากผ้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพลายชุมพล

ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและแหล่งอารยธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนกลุ่มภาคกลาง ณ โรงคั่วกาแฟ Amazon ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน และแหล่งผลิตผลไม้ท้องถิ่นแปรรูปอาหารท้องถิ่น กล้วยตาก อำเภอบางกระทุ่ม ในโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาเกาะคู ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการผลิตกล้วยตากที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย  เมื่อ 12-13 มีนาคม 2562  ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดพิษณุโลก