กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับนายรังสรรค์ สรรพนา ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561

โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ราชบัณฑิตและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในงานวันข้าราชการพลเรือน เมื่อ 1 เมษายน 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ศูนย์ราชการ อาคารบี)