กิจกรรม

วันสงกรานต์ไทย ประจำปี2562 

กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ วันสงกรานต์ไทย ประจำปี2562

คหกรรมศาสตร์…จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ ศ.ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย รศ.นวลแข ปาลิวนิช ในโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อ 6 เมษายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร